Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden House of Lawyers B.V. (versie 02-2021)

1. House of Lawyers B.V. (hierna “HOUSE.”) is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82908621 en heeft juridische dienstverlening in de meest ruime zin tot doel. HOUSE. laat zich bijstaan door personen die door haar worden ingeschakeld bij de uitvoering van de opdrachten.

2. Alle opdrachten van opdrachtgevers beschouwt HOUSE. als uitsluitend aan haar gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, worden expliciet uitgesloten.

3. HOUSE. behoudt zich het recht voor om een persoon, die de opdracht uitvoert of deelneemt aan de uitvoering van de opdracht, te vervangen door een persoon met minimaal het kennis- en ervaringsniveau als overeengekomen in de opdracht.

4. In het geval er in het kader van de opdracht door HOUSE. externe kosten (waaronder inbegrepen maar niet uitsluitend notariskosten en vertalingen) gemaakt worden zal HOUSE. deze kosten doorbelasten aan de opdrachtgever. De tijd die HOUSE. besteedt aan gerelateerde (administratieve en overige) werkzaamheden zullen door HOUSE. bij opdrachtgever in rekening worden gebracht.

5. Opdrachten tussen HOUSE. en de opdrachtgever kunnen zonder nadere ingebrekestelling worden ontbonden zodra opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of in verzuim is met betrekking tot de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst. Dit laat onverlet het recht van HOUSE. om volledige schadevergoeding te vorderen.

6. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum door overmaking van het bedrag naar de op de factuur vermelde rekening van HOUSE., tenzij een andere betalingstermijn in de opdracht is opgenomen. Opdrachtgever betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens vermeend of daadwerkelijke tekortkoming en zonder dat opdrachtgever haar betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn betaalt, treedt met ingang van de vervaldatum zonder nadere ingebrekestelling of sommatie verzuim in en is de wettelijke rente voor handelstransacties op grond van artikel 6:119a BW verschuldigd. Reclames omtrent de factuur moeten binnen 15 dagen na de dag van verzending van de factuur schriftelijk bij HOUSE. zijn ingediend. Na afloop van deze termijn heeft opdrachtgever het recht op reclame verwerkt. Een reclame doet niet af aan de betalingsverplichting.

7. HOUSE. en opdrachtgever verbinden zich tot strikte geheimhouding tegenover derden, van al hetgeen hen in het kader van de opdracht ter kennis komt omtrent HOUSE. respectievelijk opdrachtgever. Opdrachtgever heeft het recht in voorkomen gevallen personen die door of via HOUSE. bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken, geheimhoudingsverklaringen te laten ondertekenen.

8. HOUSE. is gerechtigd om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken in haar externe communicatie, waaronder maar niet uitsluitend het vermelden van naam en logo van de opdrachtgever op de website van HOUSE.. Daarnaast is HOUSE., indien de informatie door niet als vertrouwelijk is aangemerkt, gerechtigd om de werkzaamheden kort te omschrijven. Opdrachtgever zal op verzoek van HOUSE. een digitale versie van het logo van hoogwaardige kwaliteit aan HOUSE. doen toekomen.

9. Het is opdrachtgever en alle aan haar gelieerde (rechts-)personen en ondernemingen tijdens de looptijd van de opdracht en gedurende twaalf maanden na het einde van de opdracht niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van HOUSE. rechtstreeks voor zich, dan wel door middel van en/of voor derden een arbeidsverhouding of samenwerking van welke aard dan ook aan te gaan met personen die door of via HOUSE. bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Opdrachtgever is in verband met het bepaalde in dit artikel verantwoordelijk en aansprakelijk voor (in-)direct met haar gelieerde (rechts-)personen en ondernemingen.

10. Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van HOUSE. leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door HOUSE. afgesloten beroepsaansprakelijk-heidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat HOUSE. in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor HOUSE. aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of die bedragen, waarop de door HOUSE. afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat HOUSE. in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde verzekeringen geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot E 35.000,- of, indien het door HOUSE. voor de uitvoering van de desbetreffende zaak of dossier in rekening gebrachte honorarium hoger is, tot het bedrag van dat honorarium met een maximum van E 100.000,-.

11. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken. HOUSE. gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die opdrachtgever te aanvaarden.

12. Op de rechtsverhouding tussen HOUSE. en haar opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. In geval van een geschil tussen HOUSE. en opdrachtgever zal Nederlands recht van toepassing zijn. In geval van een geschil tussen HOUSE. en opdrachtgever is alleen de Nederlandse rechter bevoegd hiervan kennis te nemen.

13. Niet alleen HOUSE., maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde zal gelden voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zijn aansprakelijk worden gehouden nadat zij HOUSE. hebben verlaten.

14. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van opdrachtgever.

House of Lawyers B.V. is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 82908621.