Privacy Policy

HOUSE. draagt zorg voor het op een zorgvuldig en behoorlijke wijze verwerken van persoonsgegevens en doet dat in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

HOUSE. verwerkt persoonsgegevens in het kader van en met als doel het verlenen van juridische diensten. De grondslag hiervoor is uitvoering van de overeenkomst van opdracht met onze klanten en legal counsels. Persoonsgegevens die we via onze klanten/legal counsels verkrijgen, zullen we niet delen met andere relaties of derde partijen, tenzij daarvoor vooraf toestemming is verleend door de verstrekkende partij. Verder gebruiken we gegevens als naam, e-mailadres en telefoonnummer voor zover dat noodzakelijk is om contact op te nemen met (contactpersonen werkzaam bij) onze relaties, om zakelijke contacten te onderhouden en/of om (toekomstige of oud-) relaties uit te nodigen voor bijvoorbeeld events. Grondslagen voor deze verwerkingen vormen toestemming – noodzakelijkheid in het kader van uitvoering van een overeenkomst – of een gerechtvaardigd bedrijfsbelang.

HOUSE. beschermt de persoonsgegevens die HOUSE. verwerkt op een passende manier en  sluit waar nodig verwerkersovereenkomsten met de door HOUSE. ingeschakelde derde partijen, die ten opzichte van HOUSE. handelen als verwerker. Persoonsgegevens worden door HOUSE. bewaard voor zolang dat noodzakelijk is in het kader van het doel waarvoor ze door HOUSE. verzameld zijn. 

Indien u als betrokkene een verzoek tot inzage wilt indienen met betrekking tot de gegevens die we over u verwerken, dan kunt u dit verzoek richten aan e-mailadres: info@house-legal.nl. Ook eventuele verzoeken tot correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens kunt u naar dit e-mailadres sturen. HOUSE. reageert uiterlijk binnen vier weken op inkomende verzoeken.

Onze website bevat verwijzingen naar andere websites, waaronder LinkedIn en YouTube. Tevens bevat de website verschillende links naar websites van onze klanten en relaties. HOUSE. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. De betreffende websites zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud die zij weergeven en voor het gebruik van de website door bezoekers.